நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவ ம் 2 கணிதம் பாடத்திற்கான கணிதம் மாநில அளவிலான பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற மிக உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post