நமது குழுவின் சார்பாக மூன்றாம் வகுப்பு பருவம் 3 அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதமிழ், ஆங்கிலம், கணீதம், அறிவியல் மற்றும் சமுக அறிவியல் என அனைத்து பாடத்திற்க்கும் தனி தனியாக கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post