நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவ ம் 2 ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான Training Material கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற மிக உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post