7 ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திறக்கன அலகு வாரியான ஒப்படைப்பு வினாத்தாள் 10Th Assignment தயாரிக்கபட்டு கீழே கொடுக்க்ப்பட்டுள்ளது . தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 


தமிழ்


ஆங்கிலம்


தமிழ் வழி
கணிதம்


அறிவியல்

சமூக அறிவியல்


ஆங்கில வழி

கணிதம்


அறிவியல்சமூக அறிவியல்


7Th Assignment for Tamil


7Th Assignment for English


7Th Assignment for Maths


7Th Assignment for Science


7Th Assignment for Social Science

Post a Comment

Previous Post Next Post