6 ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திறக்கன அலகு வாரியான ஒப்படைப்பு வினாத்தாள் 6Th Assignment தயாரிக்கபட்டு கீழே கொடுக்க்ப்பட்டுள்ளது . தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .


 

ஒப்படைப்புகள்

ஆறாம் வகுப்பு

தமிழ்


ஆங்கிலம்
தமிழ் வழி

கணிதம்


அறிவியல்


சமூக அறிவியல்ஆங்கில வழி

கணிதம்


அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

6Th Assignment for Tamil


6Th Assignment for English

Post a Comment

Previous Post Next Post