8 ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திறக்கன அலகு வாரியான ஒப்படைப்பு வினாத்தாள்  Assignment தயாரிக்கபட்டு கீழே கொடுக்க்ப்பட்டுள்ளது . தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒப்படைப்புகள்

எட்டாம் வகுப்பு
தமிழ்
ஆங்கிலம்

தமிழ் வழி

கணிதம்

அறிவியல்


சமூக அறிவியல்

ஆங்கில வழி
கணிதம்
அறிவியல்

சமூக அறிவியல்

8Th Assignment for Tamil

Tamil Unit 1 Assignment

8Th Assignment for English

English unit 1 Assignment

8Th Assignment for Maths

 Maths unit 1 Assignment Tamil Medium
• Maths unit 1 Assignment English Medium

8Th Assignment for Science

• Science unit 1,9,16 Assignment Tamil Medium
• Science unit 1,9,16, Assignment English Medium

8Th Assignment for Social Science

 Social Science unit H -1 ,C-1 ,E-1 ,Assignment Tamil Medium
• Social Science Unit H -1 ,C-1 ,E-1 Assignment English Medium

 

Post a Comment

Previous Post Next Post