(பயிற்சி பெற விரும்பும் Topic ஐத் தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி செய்யலாம்)


(submit செய்தவுடன் view score button ஐ  அழுத்தி மதிப்பெண்ணைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்)
மொழிசார் காரணம் அறிதல் 
[ Topic 1 ]                         [  Topic 2  ]                           [ Topic 3  ]             

[Topic 4][                            Topic 5 ]                             [ Topic 6 ]  
  

[ Topic 7]                           [ Topic 8]                               [Topic 9 ]   [Topic 10]                         [Topic 11]                          [ Topic 12]


[Topic 13]                            [Topic 14]                           [Topic 15]  
 [Topic 16]                           [Topic 17]                         [ Topic 18


  [Topic 19]                        [Topic 20]                       [Topic 21]  
    [Topic 22]                        [Topic 23]                            [Topic 24]          
  [Topic 25]                          [Topic 26]                            [Topic 27 ]            
  [Topic 28]                                       [Topic 29]     
              

மொழி சாராக் காரணம் அறிதல்


[Topic 30]                       [Topic 31]                             [Topic 32 ]  

[Topic 33 ]                          [Topic 34]                             [Topic 35]    
   [Topic 36       

Post a Comment

أحدث أقدم