மொழிசார் காரணம் அறிதல் 

(பயிற்சி பெற விரும்பும் Topic ஐத் தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி செய்யலாம்)


(submit செய்தவுடன் view score button ஐ அழுத்தி மதிப்பெண்ணைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்)


              

Post a Comment

أحدث أقدم