வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்ய சம்பளப்பட்டியலில் ஐயம் இருந்தால் -IFHRMS பாஸ்வேர்டு அப்டேட் செய்து சம்பளப்பட்டில் பதிவிரக்கம் செய்வது எப்படி ? தெரிந்து கொள்வது நல்லது

Post a Comment

Previous Post Next Post