மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்...


Click here to download pdf

மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்- தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்...


மலை சுழற்சி உள்ள ஒன்றியங்களில் மட்டும் தலைமையாசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்...


Click here to download pdf

Post a Comment

Previous Post Next Post