பள்ளிப் பரிமாற்றுத் திட்டம்

1. தலைமையாசிரியர் மற்றும் nodal teachers செய்ய வேண்டியவை என்ன?

https://youtu.be/HPh5uyPR7O4


2. என்னென்ன தலைப்பில் எவையெல்லாம் தயார் செய்ய வேண்டும்?

https://youtu.be/W8ogqtwMfk4


3.Photos தயார் செய்து Print out எடுப்பது எப்படி?

https://youtu.be/JQ4LvyJaMOg


4.குறைந்த நேரத்தில் எளிமையான முறையில் Power Point Presentation

தயாரிப்பது எப்படி?

https://youtu.be/DnpwlT8Hmss

Post a Comment

Previous Post Next Post