ஆறு, ஏழு, எட்டு ,ஒன்பதாம் வகுப்பு, பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்  பாடகுறிப்புகள் 

Ganga guide 6,7,8 lesson plan EM TM

QR code question TM
10th History Lesson 8
Slide Show TM
Lesson Plan TM EM
Video Links

9th History 6
Slide Show
Lesson Plan TM
Video Links


8th  History
Slide Show
Lesson Plan TM  EM TM2
Video Links

7th History 
Slide Show
Lesson Plan TM   EM
Video Links

6th History 
Slide Show  TM  EM
Lesson Plan  TM   EM
Video Links


Thanks to Muneeswaran sir 
Devakottai - sivagangai dt

Post a Comment

Previous Post Next Post