நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான ஆசிரியர் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கு இப்பதிவு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post