நமது குழுவின் சார்பாக ஏழாம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அலகு 5  வடிவியல்  பாடத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 


 

Post a Comment

Previous Post Next Post