நமது குழுவின் சார்பாக ஆறாம் வகுப்பு பருவம் 1 சமுக அறிவியல் பாடத்திற்க்கான FA (B) Worksheet கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வினாத்தாட்களை பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று மாணவர்கள் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். ஒவ்வொரு இயலும் தனி தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.


 

Post a Comment

Previous Post Next Post