பணிநிரவலில் கலந்து கொண்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் நாளை மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கலந்து கொள்ள அனுமதி!!! 

Join our whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/LpmRxeUA2dq8vvft3WBJE8

அரசுப் பள்ளி

Click here to download- proceedings


https://drive.google.com/file/d/1D9BaAnWavhQI7Ff6j3Yxr105VJmsIwt4/view?usp=drivesdk

Post a Comment

Previous Post Next Post