தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பாக நடைபெறும் மகிழ் கணிதம் பயிற்சியில் பங்கேற்கும் ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக நாள் 1 க்கான ஒப்படைப்புகள் முழுமையாக பதிவிறக்கம் செய்து அதனை மாதிரியாக கொண்டு உங்களுக்குத்தேவையான ஒப்படைபுகளை நீங்களே தயார் செய்து கொள்ளலாம்

Day 1 assignment

1) plotting the points click here to download

2) Regular polygon click here to download

3) Draw the circle click here to download

4)Draw the straight line find the slope click here to download


Post a Comment

Previous Post Next Post