உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் இருந்து யாருக்கெல்லாம் விலக்கு -சுற்றறிக்கை நாள் - 29.01.2022 pdf letter avail

எஞ்சிய பணிக்காலம் 6 மாதங்கள் உள்ளவர்கள், கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், மாற்று திறனாளிகள் மற்றும் கடும் நோயுற்றவர்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் இருந்து விதி விலக்கு...

Post a Comment

Previous Post Next Post