10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் திருப்புதல் தேர்வு ஜனவரி 19 - 27 வரையிலும், 2-ம் திருப்புதல் தேர்வு மார்ச் 21 - 26 வரையிலும் நடைபெறும்

12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் திருப்புதல் தேர்வு ஜனவரி 19 - 28 வரையிலும், 2-ம் திருப்புதல் தேர்வு மார்ச் 21 - 29 வரையிலும் நடைபெறும்


Post a Comment

Previous Post Next Post